Klauzula informacyjna dla Klientów WSKOK
 
 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
 
Wypełniając obowiązek przewidziany w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej „RODO” przedstawiam poniżej informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych, obowiązujące w tutejszej instytucji.
 
Administrator danych osobowych osób fizycznych:
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest Wielkopolska Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w upadłości z siedzibą pod adresem: ul. Karola Libelta 29/7, 61-707 Poznań, zwana dalej „Administratorem” lub „Wielkopolską SKOK”.
 
Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych
W sprawach związanych z ochroną danych można się z nami skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – panem Piotrem Żytkowiak, pod adresem e-mail: iod@wielkopolskaskok.pl, tel. 61 655‑85‑01 lub pod adresem: Wielkopolska SKOK w upadłości, ul. Karola Libelta 29/7, 61-707 Poznań
 
Co to są dane osobowe:
„Dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej; jak również numer NIP, PESEL, numery dokumentów potwierdzających tożsamość, adres zamieszkania, zameldowania, adres poczty elektronicznej.
 
Zakres gromadzonych danych, cele i podstawa ich przetwarzania:
Administrator gromadzi dane osobowe osób fizycznych (w tym przedsiębiorców lub ich przedstawicieli) w następujących przypadkach:
Cel przetwarzania Podstawa prawna Zakres danych
 1. realizacja obowiązków Administratora:
  1. wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
  2. wynikających z ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2065 z późn. zmianami),
  3. wynikających z ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1560 z późn. zm.);
art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Imiona i nazwiska, obywatelstwo oraz adres osoby dokonującej z Wielkopolską SKOK czynności lub osoby będącej beneficjentem rzeczywistym tej czynności,
 • numer PESEL lub daty urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL,
 • cechy dokumentu stwierdzającego na podstawie odrębnych przepisów tożsamość osoby dokonującej czynności z Wielkopolską SKOK lub będącej beneficjentem rzeczywistym czynności, w szczególności serii i numeru dokumentu tożsamości,
 • numer rachunku w Wielkopolskiej SKOK, numer rachunku bankowego lub płatniczego,
 • adres poczty elektronicznej,
 • numer telefonu.
 1. zawarcie i wykonanie umowy w zakresie gromadzenia środków pieniężnych członków Wielkopolskiej SKOK, udzielania im pożyczek lub kredytów, przeprowadzania na ich rzecz rozliczeń finansowych lub pośredniczenie przy zawieraniu umów ubezpieczenia, umowy poręczenia, cesji wierzytelności lub ugody lub innej umowy w zakresie usługi świadczonej przez Wielkopolską SKOK na rzecz jej członków;
art. 6 ust. 1 lit. b RODO Jak wyżej w pkt. 1

 
Cel przetwarzania Podstawa prawna Zakres danych
 1. realizacja żądania klienta w zakresie wystawienia imiennego rachunku lub imiennego potwierdzenia dokonania czynności z Wielkopolską SKOK (w szczególności dokonania transakcji);
art. 6 ust. 1 lit. b RODO Dane umożliwiające wystawienie rachunku zgodnie z przepisami prawa podatkowego lub wystawienie imiennego potwierdzenia dokonanej czynności, w szczególności:
 • cechy dokumentu stwierdzającego na podstawie odrębnych przepisów tożsamość osoby,
 • imiona i nazwiska, adresu osoby, a ponadto numeru PESEL lub NIP osoby dokonującej czynności z Wielkopolską SKOK lub będącej beneficjentem rzeczywistym tej czynności,
 • numer rachunku prowadzonego przez Wielkopolską SKOK lub innego rachunku bankowego lub płatniczego.
 1. rozpatrywanie ewentualnych skarg lub reklamacji;
art. 6 ust. 1 lit. f RODO Jak wyżej w pkt. 1
 1. archiwizowanie dokumentacji dla celów realizacji obowiązków wynikających z przepisów podatkowych;
art. 6 ust. 1 lit. c RODO Jak wyżej w pkt. 3
 1. archiwizowanie dokumentacji w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami klientów lub dochodzeniem roszczeń od klientów;
art. 6 ust. 1 lit. f RODO Jak wyżej w pkt. 1
 1. obsługa zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, innych wniosków, w tym  zapewnienie rozliczalności;
art. 6 ust. 1 lit. f RODO Dla zapewnienia udzielania odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane przez Klientów z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie, w tym przechowywania newralgicznych wniosków i udzielonych odpowiedzi pozyskiwane są dane osobowe Klientów. Zakres przetwarzanych danych obejmuje wyłącznie dane osobowe podane przez Klienta w formularzu i może obejmować:
 • imiona i nazwiska, obywatelstwo oraz adres zamieszkania lub do korespondencji,
 • numer PESEL lub daty urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL,
 • adres poczty elektronicznej,
 • numer telefonu.
 1. inny – wynikający z oświadczenia Klienta o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.
art. 6 ust. 1 lit. a RODO Zakres przetwarzanych danych obejmuje wyłącznie dane osobowe podane przez Klienta i objęte jego zgodą na przetwarzanie.
 
Co to jest przetwarzanie danych osobowych:
„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 
Odbiorcy danych:
Pozyskane dane osobowe Administrator może przekazywać:
Administrator w przypadkach uzasadnionych i koniecznych, w celu wykonania umowy z Klientem, a także w przypadkach, gdy transfer danych osobowych jest konieczny, może przekazać dane osobowe organizacji międzynarodowej (np. SWIFT, VISA, MasterCard) lub udostępnić dane osobowe podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).
 

 
Czas przechowywania danych:
Dane osobowe są przechowywane do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego Administratora, chyba że z odrębnych przepisów prawa wynika obowiązek przetwarzania danych osobowych dla realizacji któregokolwiek z wyżej wymienionych celów przez dłuższy okres czasu, w szczególności obowiązek przechowywania dokumentacji zawierającej takie dane. Po upływie tego okresu dane są przez Administratora niszczone.
W przypadku przetwarzania danych dla celów określonych w oświadczeniu Klienta – dane są przetwarzane do czasu wycofania zgody udzielonej przez Klienta.
 
 
Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych:
W związku z przetwarzaniem uzyskanych danych osobowych każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje uprawnienie do:
Podanie przez Klienta danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy w przypadkach:
W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne, z tym zastrzeżeniem, że podanie określonych danych osobowych może być niezbędne do zawarcia lub realizacji umowy Administratora z Klientem, rozpatrywania skarg lub reklamacji lub innych wniosków Klientów.
 
Informacje pozostałe:
Dane osobowe będą przetwarzane w środowisku informatycznym i mogą być przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych,  np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na Klientów.
W ramach wykonywanych czynności Administrator korzysta z plików cookies w ten sposób, że Wielkopolska SKOK obserwuje i analizuje ruch na własnych stronach, jednakże w ramach tych czynności nie następuje przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu RODO.
A+ A-